ÅRSMÖTE Östersunds klätterklubb,

with Inga kommentarer

TORSDAG 23 FEBRUARI 2023 KL. 19:00

Hej alla,

Digitalt årsmöte för alla medlemmar i klubben (glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023).

Följ länken för att komma till mötet:
https://meet.google.com/xcd-gnzc-wbg?fbclid=IwAR0klqu084f6l3n9nZ55nVYbN4TW6KhViI5KShRETQz36V5nMrjylNrAK48


Frågor som tas upp kommer vara klubbträningen vi hyr på söndagar på Klättercentret, Climb In, Juljuggen, andra evenemang vi medlemmar vill skapa eller jobba för, samt vanliga årsmötesfrågor som ekonomi, budget och styrelseengagemang.

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-ning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) sex st ledamöter för en tid av ett år;

c) två st revisorer. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13. Övriga frågor