Årsmöte år 2022 Östersunds klätterk.

with Inga kommentarer

Hej alla,

Nu är det dags för årsmöte. Det blir via länk i år igen tyvärr, länk till mötet finns i Östersunds klätterklubbs facebookgrupp.
Det är torsdag 3 februari kl 19. Jag räknar med att det är över på nån timme eller så. Dagordning kan ses längre ner på denna sida.

Kom ihåg att det är dags att betala medlemsavgiften för 2022!

MVH, Joakim, ordförande

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-ning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) sex st ledamöter för en tid av ett år;

c) två st revisorer. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13. Övriga frågor

14. Juljuggen, snart kanske ett arrangemang i regi av ÖKK, info från styrelsen och synpunkter från medlemmar

15. Alternativ klätterhall i klubbregi, diskussion. Ej beslut, info från styrelse om förutsättningar och gärna synpunkter från medlemmar

16. Permanent skimo-led, något vi ska satsa på?